Ihmisoikeudet painopisteenä

21.5.2018
Kaukas

Ihmisoikeuksien noudattamista koskeva jatkuva due diligence -arviointi on olennainen osa YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteita. Osoituksena pitkäjänteisestä sitoutumisesta ihmisoikeuksien kunnioittamiseen UPM toteutti vuonna 2017 ihmisoikeuksien due diligence -arvioinnin kaikilla toimipaikoillaan.

Arviointi on osa käynnissä olevaa, myös hankintaketjut sisältävää prosessia, jossa UPM arvioi ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä ja ottaa huomioon arvioinnin tulokset päätöksenteossa ja toiminnassa. Yhtiö seuraa toimien tehokkuutta kaikilla toimipaikoillaan ja toimitusketjussa.

Osana ihmisoikeuksia koskevaa due diligence -prosessia UPM toteutti globaalisti kaikilla 75 toimipaikallaan itsearvioinnin. Asiantuntija-apua hankkeeseen toi YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteiden johtava asiantuntija Shift. Shift auttoi arvioinnin laajuuden ja kattavuuden sekä tulosten analysoinnissa.

Itsearvioinnissa käsiteltyjä aiheita olivat johtamisjärjestelmät, työntekijärakenne, työolosuhteet, syrjintä, paikallinen hankinta, urakoitsijoiden johtaminen ja yhteistyö paikallisyhteisöjen kanssa.

Due diligence -prosessin avulla pyrittiin selvittämään UPM:n toimipaikkojen nykytilanne ja ymmärtämään itsearvioinnin aihealueita aiempaa paremmin. Prosessin tavoite oli myös lisätä yhtiön sisällä tietoisuutta UPM:n vastuista liittyen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja niihin liittyvien asioiden toteutumiseen jokapäiväisessä toiminnassa. Ennen arviointia HR-asiantuntijoille ja toimipaikkojen johdolle järjestettiin aiheisiin liittyvää perehdytystä ja keskustelutilaisuuksia. Niiden tarkoitus oli luoda parempi käsitys itsearvioinnissa läpi käytävistä asioista ja lisätä niihin liittyvää osaamista.

Arvioinnissa ei noussut mitään vakavia ongelmia esiin UPM:n toimipaikoilla. Toimipaikoilla kuitenkin todettiin olevan joitakin käytäntöjä, joita tulee yhteisesti vahvistaa. Selkeämmistä ja yhtenäisemmistä toimintatavoista olisi hyötyä erityisesti urakoitsijoiden johtamisessa, paikallisessa hankinnassa ja paikallisessa sidosryhmäyhteistyössä.

Due diligence -arvioinnin tulokset luovat pohjaa vuonna 2018 toteutettavalle toimintaohjelmalle, ja ne on otettu huomioon tärkeimpien UPM:n vaikutuspiiriin kuuluvien ihmisoikeuskysymysten arvioinnissa.

Saara Töyssy

Related Stories