Ympäristötavoitteet näyttävät suuntaa

Gabriele Wende
Gabriele Wende
Manager, Environmental Intelligence, UPM
18.9.2013
Tervasaari

Vuonna 2010 UPM asetti konsernitason määrälliset pitkän aikavälin ympäristötavoitteet ja määritteli tunnusluvut, joilla ympäristövastuun tärkeimpien osa-alueiden edistymistä arvioidaan.  Vuoden 2008 tilanteen pohjalta laaditut tavoitteet on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2020 mennessä.  Tavoitteissa etenemistä vuoden 2012 aikana on tarkasteltu UPM:n verkkosivuilla julkaistussa UPM:n vuosikertomuksessa ja UPM:n paperi- ja sellutehtaiden hiljattain julkaisemassa ympäristöselonteossa.

Useimpien tunnuslukujen osalta tavoitteet saavutetaan vuoteen 2020 mennessä. Mutta mistä tiedämme sen?

Miten UPM seuraa vuodelle 2020 asetettujen tavoitteiden saavuttamista?

UPM:n ympäristötiedon hallintatiimin tehtävänä on seurata tärkeimpien tunnuslukujen kehitystä vuosittain. Tuotantoyksiköt raportoivat esimerkiksi hiilidioksidin, jäteveden tai kaatopaikkajätteen määrän suoraan yhteiseen tietokantaan. Muut tiedot, kuten sertifioidun kuidun osuus, nähdään puun alkuperän seurantalaskelmista, ja ympäristömerkin saaneiden tuotteiden osuus saadaan myyntijärjestelmästä. Alkuvuodesta tiimimme kerää ja tarkistaa laskelmat. Näin varmistamme, että tiedot ovat luotettavia vuosikertomukseen tarvittavaa tilintarkastusta varten.

Muutamia useammin seurattavia parametreja, kuten kemiallista hapenkulutusta (COD), paperi- ja sellutehtaat raportoivat kuukausittain. Vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla kemiallinen hapenkulutus paperitonnia kohden pysyi ennallaan ja kemiallinen hapenkulutus sellutonnia kohden väheni 7 % vuodesta 2012. Näin ollen konsernitason kemiallista hapenkulutusta koskeva tavoite vuodelle 2013 näyttää olevan saavutettavissa.

Kuinka usein tavoitteiden toteutumista arvioidaan?

Tavoitteiden arvioinnista ei ole olemassa yleisiä sääntöjä, mutta niitä on kuitenkin hyvä tarkastella säännöllisesti, jotta ne pysyvät motivoivina ja mahdollisina saavuttaa lähivuosina. Esimerkiksi tarkastellessamme vuoden 2012 tietoja tämän vuoden alussa havaitsimme, että kolmen tunnusluvun hyvän kehityksen ansiosta kyseiset tavoitteet saavutettiin jo vuonna 2012 eli paljon ennen vuotta 2020. Niinpä tiimimme luonnosteli ja esitteli ehdotuksen, joka käsiteltiin perusteellisesti ympäristöasioiden hallintatiimissä, liiketoimintaryhmissä ja lopuksi myös konsernin johtajistossa. Tuloksena

UPM:n tavoitteita vuodelle 2020 tiukennettiin sertifioidun kuidun osuuden, jätevesien kemiallisen hapenkulutuksen ja kaatopaikkajätteen määrän osalta.

Miten tavoitteet huomioidaan päivittäisessä toiminnassa?

Ympäristötavoitteiden asettaminen on UPM:lle tuttua. UPM:n tuotantolaitokset ja liiketoiminnat kehittävät ympäristöhallintajärjestelmiään osana vuosittaisia strategianeuvotteluja ja jatkuvia kehitysprosesseja. Tuotantolaitosten tavoitteet ovat soveltuvin osin yhteneväiset UPM:n paikallistason pitkäaikaistavoitteiden kanssa. Vuodelle 2020 asetettujen pitkän aikavälin tavoitteiden lisäksi UPM:n Clean Run -kampanjan avulla nykyistä ympäristösuorituskykyä pyritään parantamaan merkittävästi.

Related Stories